Shopping Cart (Login required)

Revisor

Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Vid årsstämma 2016 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i bolaget med den auktoriserade revisorn Johan Ståhlberg som huvudansvarig revisor. Deloitte AB:s uppdrag löper ut vid slutet av årsstämman 2017.