Shopping Cart (Login required)

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för ledning och organisation av bolaget. Styrelseledamöterna utses på ordinarie årsstämma och styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter. Vidare följer av svensk lag att fackföreningarna som representerar de anställda har rätt att utse två styrelseledamöter och två suppleanter. 

Styrelseledamöterna utses vid årsstämma för en mandatperiod om ett år. dvs till och med nästa årsstämma. Skulle vakanser uppstå i styrelsen, kan nya ledamöter endast tillsättas genom beslut av aktieägarna vid bolagsstämman. Fackföreningarna som representerar de anställda kan själva besluta om mandatperioden för arbetstagarrepresentanterna. Mandatperioden för arbetstagarrepresentanter får inte överskrida fyra år, men kan dock förlängas i obegränsat antal mandatperioder. 

Vid årsstämman den 27 april 2017 beslutades omval av styrelseledamöterna, Thomas Eklund, Ove Mattsson, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk och Peter Ehrenheim samt nyval av Yvonne Mårtensson.

Stämman upplystes om att Love Amcoff samt Malin Albertsson (ledamöter) och Anders Wessman samt Annika Gärdlund (suppleanter) är arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Årsstämman utsåg Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Årsstämman 2017 beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 460 000 kronor, varav 460 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om ett arvode om högst 100 000 kronor att fördelas bland medlemmarna av revisionskommittéen enligt följande, 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till de övriga två medlemmarna. Härutöver beslutades även om ett arvode högst 40 000 kronor att fördelas bland medlemmarna i ersättningskommittéen enligt följande, 20 000 kr till ordförande och 10 000 kronor vardera till de övriga två medlemmarna.


Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning, som revideras och antas på nytt av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen innehåller i huvudsak föreskrifter för styrelsens arbete, instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Ledamöter

 

Ove Mattsson

Styrelsens ordförande 
Utbildning: Ph.D., Docent i organisk kemi
Född: 1940
Yrke: Managementkonsult
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nico AB samt Nico Export AB. Styrelseledamot i Ecolean AB samt Vironova AB. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Antal år i styrelsen: 14 år

Thomas Eklund 

Styrelseledamot 
Utbildning: MBA Handelshögskolan
Född: 1967
Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Global Health Partners AB, Swewet AB och Itrim AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Neoventa Medical AB, Memira AB, Rodebjer Form AB.
Antal år i styrelsen: 11 år

Nils-Olof Björk

Styrelseledamot 
Utbildning: Ingenjör, Ph.D. Oorganisk kemi
Född: 1947
Yrke: Managementkonsult
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Österlens Kraft AB och Österlens Kraft e.f., Airec AB, Björk Consulting AB samt Nippon Sake Sweden AB.
Antal år i styrelsen: 6 år

Karolina Lawitz

Styrelseledamot 
Utbildning: MSc. Uppsala Universitet
Född: 1956
Yrke: Director, Red Glead Discovery
Övriga uppdrag: – 
Antal år i styrelsen: 5 år

Peter Ehrenheim

Född 1955
Utbildning: M.Sc. Mekanisk ingenjör, KTH, Management studies vid IHM, Stockholm 
Yrke: Entreprenör
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Biolin Scientific, Boule Diagnostics, Robustus Wear Components AB samt Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot i Meda AB, Grönsöö Säteri AB samt VBN Components AB.
Antal år i styrelsen: 4 år

Yvonne Mårtensson

Yvonne Mårtensson

Född 1953
Utbildning: M.Sc. Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet.
Yrke: Konsult och styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Arcoma AB, ELOS Medtech AB, SyntheticMR AB samt SwedenBio Service AB.
Antal år i styrelsen: 0 år

Love Amcoff

Arbetstagarrepresentant
Utbildning: Civilingenjör Uppsala Tekniska Högskola
Född: 1974
Yrke: Systemingenjör
Övriga uppdrag: – 
Antal år i styrelsen: 5 år

Malin Albertsson

Arbetstagarrepresentant
Utbildning: Fil.mag., Linköpings universitet; Postgrad. Dip. In Translating and Conference Interpreting, Heriot-Watt University, Edinburgh
Född: 1976
Yrke: Customer Service
Övriga uppdrag: -
Antal år i styrelsen: 2 år

 annika-gardlund

Annika Gärdlund

Suppleant, arbetstagarrepresentant
Utbildning: Uppsala Universitet
Född: 1966
Yrke: Senior Redovisningsekonom
Övriga uppdrag: -
Antal år i styrelsen: 1 år

Dan Ohlson

Dan Ohlsson

Suppleant, arbetstagarrepresentant
Utbildning: Civilingenjör Luleå Tekniska Universitet
Född: 1980
Yrke: Senior Elektronikingenjör
Övriga uppdrag: -
Antal år i styrelsen: 0 år