Shopping Cart (Login required)

Återköpsprogram

Vid årsstämman den 27 april 2017 bemyndigades styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier, så att Biotages totala innehav av egna aktier uppgår till maximalt 10 procent av bolagets samtliga aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. Aktierna kommer att förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid varje tillfälle registrerade kursintervallet.

Det totala antalet aktier i Biotage uppgår till 64,714,447. Per den 28 april 2017 äger Biotage inga egna aktier.