Shopping Cart (Login required)

Valberedning

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 28 april 2016 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2017 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. I arbetsuppgifterna ingår även att lämna förslag till beslut för arvodering på individnivå av styrelsens ledamöter samt för arvodering för uppdrag i eventuellt kommittéarbete. Dessa förslag läggs fram på årsstämman. Årsstämman 2016 beslutade att styrelseordföranden skulle vara ledamot av valberedningen, dock inte ordföranden. Styrelseordföranden gavs i uppdrag att i samråd med bolagets per den 1 september 2016 röstmässigt största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa skulle offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 samt att dessa ledamöter inom sig skulle utse en ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com