Shopping Cart (Login required)

Bolagsordning

BOLAGSORDNING för Biotage AB

(org. nr. 556539-3138)

 

Antagen på årsstämma den 27 april 2009

1 §            Firma

Bolagets firma är Biotage AB. Bolaget är publikt (publ).

2 §            Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

3 §            Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av instrument, reagenser och mjukvara för analys, rening och syntes av molekyler och substanser med biovetenskaplig relevans, bedriva konsult- och serviceverksamhet inom områdena läkemedel och medicinsk teknik, äga och förvalta fast egendom samt aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4 §            Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).

5 §            Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

6 §            Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

7 §            Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

8 §            Revisorer

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisors­suppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 §            Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

10 §          Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11 §          Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Uppsala eller Stockholm.

12 §          Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av två justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncern­revisions­berättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncern­balans­räkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelse­suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

Annat ärende, som ankommer på bolags­stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.