Shopping Cart (Login required)

Ersättningskommitté

Inom styrelsen har en ersättningskommitté utsetts bestående av Torben Jörgensen, ordförande samt Thomas Eklund och Karolina Lawitz. Ersättningskommittén träffas vid behov och har till uppgift att behandla frågor om löner och övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem för verkställande direktören och till denne direktrapporterande chefer, samt ersättningsfrågor av principiell natur. I arbetsuppgifterna ingår även att förbereda förslag till beslut av årsstämman beträffande riktlinjer för ersättning till ledningen. Ersättningskommittén rapporterar till styrelsen för beslut.