Shopping Cart (Login required)

Valberedning

Biotage utser valberedning
En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 26 april 2018. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2019 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens ledamöter är:
• Ove Mattsson, ordförande. Utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Maria Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning
• Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur fonder
• Harald Høegh, utsedd av Vind AS
• Thomas Eklund, styrelseordförande Biotage AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.

Årsstämman 2019 i Biotage kommer att hållas onsdagen den 24 april 2019 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2019 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2019”) senast sju veckor före stämman.