Shopping Cart (Login required)

Valberedning

Biotage utser valberedning

En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 24 april 2019. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2020 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens ledamöter är.
Marianne Flink, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur fonder
Ove Mattsson, utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
Christian Petersen, utsedd av Vind AS
Thomas Eklund, styrelseordförande Biotage AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.

Årsstämman 2020 i Biotage kommer att hållas tisdagen den 28 april 2019 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2020”) senast sju veckor före stämman.