Shopping Cart (Login required)

Valberedning

Biotage utser valberedning

En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 24 april 2019. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2020 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens ledamöter är.
Marianne Flink, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur fonder
Vegard Søraunet, utsedd av ODIN Fonder (ersätter Ove Mattsson efter att aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, som träffade överenskommelse om samordnat utövande av rösträtten inte längre tillsammans kvalificerar som tillräckligt stora aktieägare för en plats i valberedningen).
Christian Petersen, utsedd av Vind AS
Torben Jörgensen, styrelseordförande Biotage AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.

Årsstämman 2020 i Biotage som ursprungligen planerades till tisdag den 28 april 2020, har skjutits upp till torsdag den 4 juni 2020 kl 16.00 i bolagets lokaler i Uppsala. Detta med anledning av den rådande osäkerheten i samhället runt effekterna av COVID-19 (se pressmeddelande från den 26 mars 2020). Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2020”) senast sju veckor före stämman.

Related Documents