CLOSE ×

  Rörlig ersättning till ledande befattningshavare

  Verkställande direktören

  Utöver den fasta årslönen har verkställande direktören en rörlig ersättning som maximalt kan uppgå till 100% av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål.

  Övriga personer i bolagets ledning

  Samtliga personer i bolagets ledning kan erhålla en rörlig ersättning som uppgår till högst 40 % av den fasta årslönen. Den rörliga delen av ersättningen är till 75% baserad på att företaget uppnår vissa förutbestämda resultatmål. Resterande 25% är baserad på förutbestämda mål relaterade till den personliga prestationen.

  Diskretionär bonus

  Styrelsen har möjligheten att besluta om att en diskretionär bonus för personer i bolagets ledning, inklusive verkställande direktören, ska kunna utgå. Förutsättningarna för att diskretionär bonus ska utgå ska vara av extraordinär karaktär.

  Förutsättningar för rörlig ersättning och prestationskrav

  Styrelsen äger fritt besluta om förutsättningarna för att rörlig ersättning ska utgå.

  Aktiebaserade ersättningar

  Vid årsstämman den 4 juni 2020 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att implementera ett aktiebaserat ersättningsprogram i enlighet med de riktlinjer som publicerades i kallelsen till årsstämman. Någon tilldelning under programmet har inte ännu ägt rum.