CLOSE ×

  Valberedning

  En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 27 april 2023. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2024 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

  Valberedningens ledamöter är:

  • Kugan Sathiyanandarajah, valberedningens ordförande, utsedd av Gamma Biosciences
  • Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management
  • Kristian Åkesson, utsedd av Didner & Gerge
  • Kieran Murphy, styrelseordförande Biotage AB, är adjungerad till valberedningen

  Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.
  Årsstämman 2024 i Biotage kommer att hållas torsdagen den 25 april 2024 kl 17.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2024”) senast sju veckor före stämman.