CLOSE ×

  Valberedning

  En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 28 april 2022. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2023 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

  Valberedningens ledamöter är:

  • Joachim Spetz, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
  • Christoffer Geijer, utsedd av SEB Investment Management

  Torben Jørgensen, styrelseordförande Biotage AB, är adjungerad till valberedningen.

  Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.
  Årsstämman 2023 i Biotage kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023 kl 17.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2023 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2023”) senast sju veckor före stämman.