Shopping Cart (Login required)

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för ledning och organisation av bolaget. Styrelseledamöterna utses på ordinarie årsstämma och styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter med högst fyra suppleanter. Vidare följer av svensk lag att fackföreningarna som representerar de anställda har rätt att utse två styrelseledamöter och två suppleanter. 

Styrelseledamöterna utses vid årsstämma för en mandatperiod om ett år. dvs till och med nästa årsstämma. Skulle vakanser uppstå i styrelsen, kan nya ledamöter endast tillsättas genom beslut av aktieägarna vid bolagsstämman. Fackföreningarna som representerar de anställda kan själva besluta om mandatperioden för arbetstagarrepresentanterna. Mandatperioden för arbetstagarrepresentanter får inte överskrida fyra år, men kan dock förlängas i obegränsat antal mandatperioder. 

Extra bolagsstämma 2019

Vid extra bolagsstämma den 7 november 2019 beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt valdes Åsa Hedin till ny ledamot i styrelsen och Torben Jörgensen till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att det totala arvodet till den nya styrelseledamoten på helårsbasis ska utgå med totalt 225 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 vilket överensstämmer med arvodena för nuvarande ordinarie ledamöter. Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera tiden som återstår efter valet fram intill slutet av årsstämman 2020. Arvodet för övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden kvarstår oförändrade enligt vad som beslutades på årsstämman 2019 och det noterades att Torben Jørgensen inte kommer att erhålla något styrelsearvode såsom styrelseordförande med anledning av att dennes uppsägningstid såsom anställd formellt löper fram till årsstämman 2020.
Styrelsen i Biotage AB består härefter av de stämmovalda ledamöterna Torben Jörgensen, styrelseordförande, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Mark Bradley och Åsa Hedin, samt arbetstagarrepresentanterna Love Amcoff, Annika Gärdlund, Dan Menasco och Magnus Mörling.

Ordinarie årsstämma 2019

Vid årsstämman den 24 april 2019 beslutades omval av styrelseledamöterna, Thomas Eklund, Karolina Lawitz,  Peter Ehrenheim samt nyval av Mark Bradley och Torben Jörgensen. Nils Olof Björk samt  Yvonne Mårtensson hade avböjt omval.

Stämman upplystes om att Love Amcoff  och Annika Gärdlund (ledamöter) samt Dan Ohlsson (suppleant) är arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Efter årsstämman har Dan Ohlsson avgått.

Årsstämman utsåg Thomas Eklund till styrelsens ordförande.

Årsstämman 2019 beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 175 000 kronor, varav 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om ett arvode om högst 145 000 kronor att fördelas bland medlemmarna av revisionskommittéen enligt följande, 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor vardera till de övriga två medlemmarna. Härutöver beslutades även om ett arvode högst 110 000 kronor att fördelas bland medlemmarna i ersättningskommittéen enligt följande, 60 000 kr till ordförande och 25 000 kronor vardera till de övriga två medlemmarna.

Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning, som revideras och antas på nytt av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen innehåller i huvudsak föreskrifter för styrelsens arbete, instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Ledamöter

 

torben

Torben Jörgensen 

Styrelseordförande
Utbildning: B.Sc. in Economics, University of Copenhagen
Född: 1952 Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.
Övriga uppdrag.: Styrelseordförande Atlas Antibodies AB. Styrelseledamot Intervacc AB och Micropos Medical AB.
Antal år i styrelsen: 0

 

Thomas Eklund

Thomas Eklund 

Utbildning: MBA Handelshögskolan
Född: 1967
Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Moberg Pharma AB, Calliditas Teraputics AB och Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Memira AB, Rodebjer Form AB och Surgical Science AB.
Antal år i styrelsen: 13

Karolina Lawitz

Karolina Lawitz

Styrelseledamot 
Utbildning: MSc. Uppsala Universitet
Född: 1956
Yrke: Director, Red Glead Discovery
Övriga uppdrag: – 
Antal år i styrelsen: 6

Peter Ehrenheim

Peter Ehrenheim

Född 1955
Utbildning: M.Sc. Mekanisk ingenjör, KTH, Management studies vid IHM, Stockholm 
Yrke: Entreprenör
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i  Boule Diagnostics, Sophion A/S, Grönsöö Säteri AB samt Färjsundet Industri AB. Styrelseledamot Nanologica AB.
Antal år i styrelsen: 6

Mark Bradley

Mark Bradley

Född 1962
Utbildning: PhD. University of Oxford (BA och D.Phil), SERC/NATO post-doctoral felloship at Harvard Medical School.
Yrke: Research Scientist, Entrepreneur, Serial Inventor.
Övriga uppdrag: N/A
Antal år i styrelsen: 0

 

Åsa Hedin

Åsa Hedin

Utbildning: Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota.
Född: 1962.
Yrke: Företagsextern styrelseledamot, investerare, rådgivare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Artificial Solutions AB, ledamot i Nolato AB, Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB och Svenska tennisförbundet.
Antal år i styrelsen: 0

Annika Gärdlund

Annika Gärdlund

Arbetstagarrepresentant
Utbildning: Uppsala Universitet
Född: 1966
Yrke: Senior redovisningsekonom
Övriga uppdrag: – 
Antal år i styrelsen: 3

Love Amcoff

Love Amcoff

Arbetstagarrepresentant
Utbildning: Civilingenjör Uppsala Tekniska Högskola
Född: 1974
Yrke: Projektledare
Övriga uppdrag: – 
Antal år i styrelsen: 7

Dan Menasco

Dan Menasco

Arbetstagarrepresentant, suppleant
Utbildning: MSc. University of South Carolina
Född: 1977
Yrke: Global Produktchef, Analytisk kemi
Övriga uppdrag: -
Antal år i styrelsen: 0

 Magnus-Mörling05a

Magnus Mörling

Arbetstagarrepresentant, suppleant
Utbildning: Högskoleingenjör, maskinteknik, Uppsala Universitet
Född: 1978
Yrke: Projektledare
Övriga uppdrag: -
Antal år i styrelsen: 0