CLOSE ×

  Bolagsstämma

  Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Biotage, där samtliga aktieägare kan delta. 

  Vid årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga frågor såsom fastställande av årsredovisning, disposition av årets resultat, utdelning, beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om riktlinjer för ersättning till ledningen. 

  Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. 

  Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende skall tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ställas till styrelsen och skickas till nedan givna adress: 

  Biotage AB 
  Attn. CFO
  Box 8
  751 03 Uppsala 

  Bolagsstämman beslutar också om viktiga frågor såsom förändringar i bolagsordning, incitamentprogram, emissioner, bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emissioner samt godkännande av emissioner fattade av styrelsen och som villkorats av bolagsstämmans godkännande. 

  Utöver årsstämman kan bolaget hålla andra bolagsstämmor. För kallelse till extra bolagsstämma, där det inte handlar om att anta en ny bolagsordning, ska kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Vid fråga om ändring av bolagsordning vid extra bolagsstämma tillämpas samma kallelsetider som vid årsstämma.